DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Ecological Engineering

Waterkwaliteit

Aquatische ecologie

Duurzaamheid

Bioniers is lid van

Bioniers is lid van

Bioniers is gespecialiseerd in ecological engineering, met name groene waterzuiveringssystemen. Denk hierbij aan helofytenfilters, algenzuivering, krooszuivering, zuiveringsvijvers en zuivering met wilgenplantages. Deze zuiveringen reinigen water met behulp van planten, waterdieren en micro-organismen. Voor sommige specifieke stofgroepen, zoals olie, pesticiden en medicijnresten zijn schimmels beter geschikt. Bioniers voer onderzoek uit, innoveert en adviseert over toepassing en ontwerp.

Bioniers zoekt naar oplossingen die meerwaarde creëren. Naar systemen die niet alleen water zuiveren, maar ook nuttige biomassa opleveren die als grondstof dienen voor de biobased economy. Water zuiveren levert zo geld op in plaats van dat het alleen maar geld kost. Businesscases van deze systemen laten zien dat zij een betere kosten-baten verhouding hebben dan klassieke helofytenfilters.

Met de principes van Ecological Engineering zijn nieuwe waterzuiveringsconcepten te ontwikkelen. Denk aan met planten geïntegreerde aerobe of anaerobe zuiveringen. Of aan natuurlijke systemen die oppervlaktewater zuiveren. Bioniers ontwikkelt nieuwe systemen graag samen met de klant.

 

Productsheet groene waterzuivering

Productsheet zuiveren met schimmels

 

Enkele projectvoorbeelden:

Inventariserend onderzoek Zuiverende Kassen

2016-2017, in opdracht van STOWA

Zuiverende kassen zijn een nieuw type rioolwaterzuiveringsinstallatie waarin planten een grote rol spelen. Dit soort installaties heeft volgens de leveranciers een aantal zeer grote voordelen ten opzichte van traditionele rwzi's. Bioniers gaat onderzoeken wat er waar is van deze claims. Download het rapport HIER of lees het H2O artikel HIER.

 

Aanleg wilgenzuivering Biesboschmuseum

2015, in opdracht van het Biesboschmuseum

Bij het Biesboschmuseum, dat gerenoveerd wordt, wordt een wilgenzuivering aangelegd. Deze zuivering gaat het toiletwater en het water uit het restaurant zuiveren na eerst een voorzuivering te hebben ondergaan in een septic tank. De aanleg gebeurt in samenwerking met Probos en Wetlantec en wordt mede mogelijk gemaakt door InnovatieNetwerk.

 

Wilgenzuivering Blankenham

2014, in opdracht van gemeente Steenwijkerland

Samen met adviesbureau Tauw onderzoekt Bioniers mogelijke alternatieve waterzuiveringstechnieken om een aantal buurtschappen af te kunnen koppelen van de drukriolering. Bioniers neemt het alternatief Wilgenzuivering voor zijn rekening. Bioniers maakt berekeningen en een voorlopig ontwerp.

 

Afbraak van afvalstof met schimmels

2014, in opdracht van een groot bedrijf

Wegens geheimhoudingsplicht kan er niet veel over het project verteld worden, maar het gaat om een groot bedrijf met een moeilijk te verwerken afvalstof. Deze moet afgezet worden bij een verwerker tegen hoge kosten. Een experiment van Bioniers en Mycelco heeft uitgewezen dat deze afvalstof af te breken is met schimmels. In opdracht van het bedrijf wordt nu een grootschaliger afbraakexperiment opgezet. Voordeel van deze methode is, dat hij niet alleen duurzamer en veel goedkoper is, maar ook een herbruikbaar afvalproduct oplevert.

 

Glas Zuiver Water

2014-2015, in opdracht van STEM/LTO

In samenwerking met Mycelco wordt lozingswater uit een glastuinbouwgebied gezuiverd met natuurlijke systemen.  De glastuinbouw staat voor de taak om lozingswater te zuiveren, zodat minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Technische oplossingen zijn er, maar deze zijn duur en vaak niet betaalbaar voor de individuele tuinder. Bioniers en Mycelco ontwikkelen een natuurlijk waterzuiveringssysteem met diverse planten en schimmels om meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. Hiervoor voeren we ter plekke proeven uit om het meest geschikte systeem te bepalen. Na de testen wordt het systeem opgeschaald.

Zie HIER een bericht in Nieuwe Oogst

 

 

Vervolg Wilgenzuivering

2014-2015, in opdracht van Innovatienetwerk

In samenwerking met Probos wordt een aantal pilotprojecten geïnitieerd om wilgenzuiveringen in de praktijk in Nederland te testen. Het streven is naar een aantal projecten met verschillende typen afvalwater, zoals bedrijfsafvalwater, rwzi effluent, water uit de slibontwatering van een rwzi en voorbezonken ruw rioolwater.

 

Kostenneutraal en klimaatvriendelijk afvalwater behandelen met wilgen

2013, in opdracht van InnovatieNetwerk.

In samenwerking met Probos  en in opdracht van InnovatieNetwerk heeft Bioniers de technische stand van zaken, kosten en baten van wilgenzuivering op een rij gezet. Hieruit blijkt dat zuiveren met wilgen aantrekkelijk is. Wilgen zuiveren goed en leveren biomassa op. De kosten en baten houden elkaar in evenwicht en dat betekent dat afvalwater of effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie kostenneutraal behandeld kan worden. Als het geoogste hout gebruikt wordt als brandstof in plaats van fossiele brandstof wordt flink wat CO2 uitstoot vermeden.

Lees artikel in vakblad H2O

Download het volledige rapport

 

Effluentpolishing met kroos

2010-2014, in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest.

In samenwerking met Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit en Tauw is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest onderzocht of kroos geschikt is om effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) na te behandelen. Bij deze nabehandelingsstap neemt kroos plantenvoedingsstoffen op uit het water, waardoor dit minder kwaad kan als het op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Wageningen Universiteit onderzocht de bruikbaarheid van het gekweekte kroos voor allerlei nuttige doeleinden, waaronder veevoer. Radboud Universteit deed groeiexperimenten in het laboratorium. Tauw verzorgde de project- en procesbegeleiding. Bioniers verzorgde de inhoudelijke ondersteuning (ontwerp proefvijvers, begeleiding student bij modellering van kroosgroei en het maken van een ontwerpmodel). Waterschap Noorderzijlvest legde de proefvijvers aan en deed proeven in de vijvers.

 

 

 

{youtube}XkNPTDnnzoA{/youtube}

Waterschapsmedewerkster Melissa van Hoorn laat de krooszuivering zien

Download samenvattend artikel

 

Zwammen in de waterzuivering

2011-2012, in opdracht van STOWA

Sommige soorten zwammen zijn als geen ander in staat om moeilijk afbreekbare stoffen af te breken. In deze literatuurverkenning zoekt Bioniers naar mogelijke toepassing in de waterzuivering. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden om hormoonverstorende stoffen en moeilijk afbreekbare stoffen zoals PAK uit afvalwaterstromen te verwijderen.

Download het rapport

 

Ecosysteemherstel Lake Village

2011, in opdracht van Tauw BV.

Lake Village is een zandafgraving waaromheen villa's zijn gebouwd. Door ingrepen in het ecosysteem van het meer, is er veel veranderd. Het water was ooit helder, maar nu is het een algensoep. Bioniers geeft advies over maatregelen voor herstel van de heldere situatie.

 

Effluentpolishing met algen

2009-2010, in opdracht van STOWA.

In een groot samenwerkingsverband tussen vijf adviesbureau's, vier waterschappen en STOWA is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) na te behandelen met algen. Deze microscopisch kleine plantjes nemen plantenvoedingsstoffen op uit het water, waardoor dit minder ecologische problemen oplevert na lozing op het oppervlaktewater. Bioniers, toen nog werkzaam bij Tauw, maakte en calibreerde een simulatiemodel. Met dit model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd ter voeding van de proeven in de proefvijvers en ter voeding van het ontwerpmodel.

 

Proefvijver met algen bij rwzi Alkmaar

 

Waterkwaliteitsberekeningen aan helofytenfilter met berging in de Peelryt

2010, in opdracht van: Waterschap De Dommel.

Doel was de ideale combinatie van waterberging en zuiveringsmoeras te vinden binnen de beschikbare ruimte om aan de waterkwaliteitseisen in het Beuven te voldoen.

 

Waterharmonica, natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem

2005, in opdracht van STOWA

Download hier het rapport

Wat Bioniers doet

Bioniers adviseert, voert onderzoek uit en innoveert. Ook detacheringen behoren tot de mogelijkheden.

Bioniers streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit en bij ons is een afspraak een afspraak.

Missie

Bioniers wil bijdragen aan een schone, leefbare leefomgeving, met name zorg dragen voor mooi, schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater.

Daarnaast wil Bioniers bijdragen aan de integratie van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Dit kan door de natuur in te zetten voor bijvoorbeeld waterzuivering.

Over Bioniers

Bioniers is het eenmansbedrijf van Ir. Adrie Otte. Adrie heeft 25 jaar werkervaring als (senior) adviseur waterkwaliteit, aquatische ecologie en ecologisch ontwerp.

Waar vind u ons

Bioniers

Weg naar Laren 140

7203 HR Zutphen

06-402 152 11

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.